Polski

Obchodní podmínky

Niniejszy regulamin dotyczy zakupów dokonywanych w sklepie internetowym www.condi.cz. Warunki określają prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego.

 

Dane kontaktowe

Nazwa e-sklepu: www.condi.cz

Prowadzący sklep: CONDI s.r.o. 

Centrala: Panelová 1114, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, Czechy 

IČ: 62028995 
DIČ: CZ62028995 

Zarejestrowane w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Hradcu Králové, dział C, wkładka 7086

Telefon: +420 495 541 540 
E-mail: obchod@condi.cz 

Adres kontaktowy: CONDI s.r.o., Panelová 1114, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00 hod.

Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na pisemną lub elektroniczną korespondencję od Kupującego, najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych.

 

Informacje

Informacje o towarze i cenie podane przez sprzedającego są wiążące z wyjątkiem oczywistych błędów. Podane ceny zawierają wszystkie podatki (np. VAT) i opłaty, z wyjątkiem kosztów dostawy.

Informacje o akceptowanych formach płatności znajdują się TUTAJ. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat w zależności od sposobu płatności, poza określonymi przypadkami.

Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży, sprzedawca jest zobowiązany do wydania kupującemu paragonu. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży w urzędzie skarbowym online; w przypadku awarii technicznej, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

Przyjęcie oferty z poprawką lub odstępstwem nie jest przyjęciem oferty.

Potwierdzenie treści umowy zawartej w formie innej niż pisemna, która odbiega od faktycznie uzgodnionej treści umowy, nie wywołuje skutków prawnych.

Przyjęcie niezamówionego świadczenia przez kupującego nie stanowi przyjęcia oferty.

Zdjęcia zamieszczone na stronie sklepu odpowiadają sprzedawanym towarom.

 

Dostawa towaru

Sprzedawca dostarczy Kupującemu towar kompletny, nie później niż w ciągu 5 dni od potwierdzenia zamówienia, chyba że dla poszczególnych towarów ustalono inny termin dostawy. Jeżeli towar jest wymieniony jako "w magazynie", Sprzedający wyśle towar najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru i zapłaty za niego. Zaleca się, aby Kupujący sprawdził towar jak najszybciej po jego otrzymaniu.

Dokumenty dotyczące towaru, w szczególności dokument podatkowy, paragony i certyfikaty, Sprzedawca przesyła Kupującemu jednocześnie z towarem lub niezwłocznie po otrzymaniu towaru, nie później jednak niż w ciągu dwóch dni od odbioru towaru przez Kupującego.

Na żądanie Kupującego Sprzedawca potwierdzi Kupującemu na piśmie zakres i czas trwania zobowiązań Kupującego wynikających z wadliwego świadczenia oraz sposób, w jaki Kupujący może wykonywać swoje uprawnienia z tego tytułu.

Cena i sposób dostawy TUTAJ.

W przypadku niedotrzymania przez Sprzedającego terminu dostawy lub wysyłki towaru, Sprzedający dostarczy towar nieodpłatnie Kupującemu i udzieli Kupującemu 2% rabatu od ceny zakupu. Pozostałe roszczenia kupującego pozostają nienaruszone.

Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru w uzgodnionym terminie naruszając swoje zobowiązanie, jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu opłatę za przechowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 10 CZK, ale nie więcej niż 300 CZK. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towaru w odpowiedni sposób po uprzednim powiadomieniu Kupującego drogą elektroniczną i wyznaczeniu Kupującemu nowego, rozsądnego terminu do odbioru. Sprzedający jest uprawniony do potrącenia kosztów magazynowania oraz kosztów nieudanej dostawy towaru z powodu braku współpracy ze strony Kupującego w niezbędnej wysokości z przychodów ze sprzedaży.

 

 

Anulowanie zamówienia i odstąpienie od umowy

Kupujący może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od otrzymania towaru lub ostatniej części dostawy, niezależnie od sposobu odbioru towaru lub płatności. Okres ten ma umożliwić kupującemu zapoznanie się w rozsądnym zakresie z charakterem, cechami i funkcjonalnością towarów.

Kupujący ma również prawo do odstąpienia od umowy w dowolnym momencie przed dostawą towaru.

Kupujący prześle lub dostarczy Sprzedawcy odstąpienie od umowy w ciągu 30 dni. Kupujący nie musi podawać powodu, dla którego odstępuje od umowy. Dla ułatwienia komunikacji warto podać w odstąpieniu od umowy datę zakupu lub numer umowy/paragonu, konto bankowe oraz wybrany sposób zwrotu.

Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu kupującemu pełnej kwoty odpowiadającej cenie towaru i kosztom zapłaconym za jego dostarczenie w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, w taki sam sposób, w jaki otrzymał zapłatę od kupującego. Jeśli sprzedawca oferuje kilka opcji w ramach danego sposobu dostawy, jest zobowiązany zwrócić kupującemu pieniądze za najtańszą z nich. Kupujący musi wysłać lub przekazać sprzedającemu zakupiony towar najpóźniej w tym samym terminie. Towar powinien być zwrócony sprzedawcy (nie za pobraniem) kompletny, najlepiej w oryginalnym opakowaniu, nie może nosić śladów zużycia lub uszkodzenia. Koszt odesłania towaru ponosi kupujący.

Jeżeli Kupujący dokona zwrotu towaru osobiście w siedzibie Sprzedawcy, Sprzedawca zwróci Kupującemu powyższe płatności w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy.

Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu otrzymanych środków pieniężnych, zanim Kupujący nie wyda towaru Sprzedającemu lub nie udowodni, że wysłał towar do Sprzedającego.

Jeżeli zwrócony towar zostanie uszkodzony w wyniku naruszenia obowiązków przez Kupującego, Sprzedający będzie uprawniony do dochodzenia od Kupującego roszczeń z tytułu zmniejszenia wartości towaru i potrącenia ich ze zwróconą kwotą.

Wyjątki: Z prawa odstąpienia nie można skorzystać w przypadku umów o dostarczenie treści cyfrowych, jeżeli nie zostały one dostarczone na trwałym nośniku, ani w przypadku umów o świadczenie usług, w obu przypadkach pod warunkiem że świadczenie zostało spełnione za wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu odstąpienia; ani w przypadku umów o świadczenie usług lub dostawę towarów (w tym napojów alkoholowych), których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnie od woli sprzedawcy; umowy o dostawę towarów, które zostały dostosowane do życzeń kupującego lub do jego osoby oraz umowy dotyczące towarów łatwo psujących się, towarów, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami lub usunięte z ich zapieczętowanego opakowania i nie mogą zostać zwrócone ze względów higienicznych; na dostawę nagrań dźwiękowych lub wizualnych lub programów komputerowych, jeżeli kupujący uszkodził ich oryginalne opakowanie; na dostawę gazet, magazynów lub innych periodyków; na umowy o zakwaterowanie, transport, usługi gastronomiczne lub rekreacyjne świadczone w określonym czasie lub na umowy zawierane w drodze aukcji publicznej zgodnie z prawem regulującym aukcje publiczne.

Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest TUTAJ.

Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w każdym czasie przed dostawą towaru, jeżeli obiektywnie nie jest w stanie, z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, dostarczyć towaru Kupującemu w rozsądnym w danych okolicznościach terminie i/lub jeżeli okaże się, że Kupujący naruszył wcześniej zawartą ze Sprzedającym umowę.

Sprzedawca zawiadamia również Kupującego, że umowa nie zostanie zawarta, jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości co do prawdziwej tożsamości Kupującego lub jeżeli w podanych informacjach o towarze lub cenie występują oczywiste błędy.

 

 

Prawa i obowiązki wynikające z wadliwego wykonania

Jakość przy odbiorze

Jeżeli otrzymany towar ma wady (np. nie posiada uzgodnionych lub rozsądnie oczekiwanych właściwości, nie nadaje się do zwykłego lub uzgodnionego celu, nie jest kompletny, nie odpowiada ilości, miarom, ciężarowi lub jakości nie odpowiada innym parametrom prawnym, umownym lub nawet przedumownym), to są to wady towaru, za które sprzedający ponosi odpowiedzialność.

Kupujący może, najpóźniej w ciągu dwóch lat od otrzymania towaru, żądać od sprzedawcy bezpłatnego usunięcia wady lub stosownego obniżenia ceny, jeżeli tego zażąda; jeżeli nie jest to nieproporcjonalne do charakteru wady (w szczególności jeżeli wady nie można usunąć bez nieuzasadnionej zwłoki), można żądać dostarczenia nowej rzeczy bez wad lub nowej części bez wad, jeżeli wada dotyczy tylko tej części.

Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, kupujący może żądać zwrotu pełnej ceny zakupu po odstąpieniu od umowy.

W ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru zakłada się, że wada istniała już w momencie otrzymania towaru.

Sprzedający nie jest zobowiązany do zaspokojenia roszczeń kupującego, jeżeli udowodni, że kupujący wiedział o wadzie towaru przed odbiorem lub sam ją spowodował.

W przypadku sprzedaży towarów używanych sprzedawca nie odpowiada za wady odpowiadające stopniowi dotychczasowego użytkowania lub zużycia. W przypadku towarów sprzedanych po niższej cenie sprzedawca nie odpowiada za wady, dla których uzgodniono niższą cenę. W takich przypadkach kupujący ma prawo do rozsądnego rabatu w miejsce prawa do wymiany.

Roszczenia prawne z tytułu wad

Sprzedawca odpowiada za wady powstałe po otrzymaniu towaru w okresie 24 miesięcy gwarancji lub w okresie użytkowania podanym w reklamie, na opakowaniu towaru lub w dołączonej instrukcji.

W tym terminie Kupujący może złożyć reklamację i według swojego wyboru reklamować wadę, która stanowi istotne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest usuwalna czy nieusuwalna):
-usunięcie wady poprzez dostarczenie nowej rzeczy bez wady lub dostarczenie brakującej rzeczy;
-usunięcie wady poprzez naprawę bez opłat;
-rozsądny upust od ceny zakupu
-rozsądny upust od ceny zakupu; lub
-zwrot ceny zakupu na podstawie odstąpienia od umowy

Istotne naruszenie umowy to takie, o którym strona naruszająca wiedziała lub powinna była wiedzieć w momencie zawierania umowy, że druga strona nie zawarłaby umowy, gdyby przewidziała to naruszenie.

W przypadku wady, która stanowi nieistotne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy jest to wada usuwalna czy nieusuwalna), kupującemu przysługuje prawo do usunięcia wady lub rozsądnego obniżenia ceny zakupu.

Jeżeli usuwalna wada występuje po naprawie wielokrotnie (trzecia reklamacja tej samej wady lub czwarta reklamacja różnych wad) lub towar ma większą ilość wad (co najmniej trzy wady jednocześnie), kupujący może skorzystać z prawa do obniżenia ceny zakupu, wymiany towaru lub odstąpienia od umowy.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z normalnego zużycia lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi.

Na wybrane towary Sprzedający zobowiązuje się udzielić Kupującemu przedłużonej gwarancji umownej.

Na wybrane towary o cenie powyżej 3 000 CZK sprzedający zobowiązuje się udzielić kupującemu bezpłatnej przedłużonej gwarancji umownej na okres co najmniej 36 miesięcy.

 

Rozpatrywanie skarg

Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji Sprzedawcy lub osobie wyznaczonej do naprawy bez zbędnej zwłoki od stwierdzenia wady. Jeżeli czyni to w formie pisemnej lub elektronicznej, powinien podać swoje dane kontaktowe, opis wady oraz prośbę o sposób załatwienia reklamacji.

Pobierz formularz TUTAJ.

Kupujący jest zobowiązany do poinformowania sprzedającego, jakie prawo wybrał przy zgłoszeniu wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Zmiana wyboru bez zgody sprzedawcy jest możliwa tylko wtedy, gdy kupujący zażądał naprawy wady, która okazała się nieusuwalna.

Jeżeli kupujący nie skorzysta w terminie z prawa przysługującego mu z tytułu istotnego naruszenia umowy, ma takie same prawa jak w przypadku nieistotnego naruszenia umowy.

Kupujący jest zobowiązany do udowodnienia zakupu towaru (najlepiej za pomocą dowodu zakupu). Termin zaspokojenia roszczenia biegnie od momentu zgłoszenia (powiadomienia) o roszczeniu. Kupujący powinien przekazać lub dostarczyć towar sprzedającemu lub do miejsca wyznaczonego do naprawy w tym samym czasie lub po zgłoszeniu reklamacji. Towar powinien być zapakowany w odpowiednie opakowanie, aby zapobiec uszkodzeniu, a w czasie transportu powinien być czysty i kompletny.

Sprzedawca musi podjąć decyzję w sprawie skargi bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych, lub jeśli do podjęcia decyzji wymagana jest profesjonalna ocena. Informacja o potrzebie przeprowadzenia profesjonalnej oceny jest przekazywana kupującemu w tym terminie. Sprzedający załatwi reklamację, w tym usunie wadę, bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od jej złożenia, chyba że dłuższy termin zostanie uzgodniony na piśmie z Kupującym. Po upływie tego okresu kupujący ma takie same prawa, jak w przypadku istotnego naruszenia umowy.

Jeżeli sprzedawca odmówi usunięcia wady, kupujący może żądać stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od chwili zgłoszenia reklamacji do chwili jej zaspokojenia lub do chwili, gdy kupujący jest zobowiązany do odebrania rzeczy. W przypadku wymiany towaru lub jego części, odpowiedzialność sprzedającego obowiązuje jak przy zakupie nowego towaru lub jego części.

W przypadku braku możliwości monitorowania statusu reklamacji online, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Kupującego o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS zgodnie z życzeniem Kupującego.

W przypadku uzasadnionej reklamacji Kupujący ma prawo do zwrotu poniesionych kosztów.

 

 

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych w celu realizacji przedmiotu umowy jest Sprzedawca.

Dane identyfikacyjne i kontaktowe administratora

Spółka: CONDI s.r.o.
Centrala: Panelová 1114, 500 03 Hradec Králové
IČ: 62028995
DIČ: CZ62028995
Telefon: +420 495 541 540
E-mail: obchod@condi.cz
Adres kontaktowy: Panelová 1114, 500 03 Hradec Králové

Cel przetwarzania, zakres danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży, jej późniejszego wykonania (realizacja zamówienia, zapewnienie odbioru i dostawy towaru) oraz ewentualnego rozstrzygnięcia praw wynikających z wadliwego wykonania umowy (reklamacje), Administrator będzie przetwarzał i przechowywał, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (dalej GDPR), jego dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, której stroną jest nabywca, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR.

Kategorie odbiorców/odbiorców danych osobowych

Administrator zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych Kupującego podmiotom innym niż następujący przetwarzający/administratorzy:

a) przewoźnikowi umownemu wybranemu przez kupującego w formularzu zamówienia w celu dostarczenia towaru, lista przewoźników dostępna jest TUTAJ, a dane zostaną przekazane w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu;
b) operatorowi portalu Heureka.cz w celu wygenerowania i przesłania ankiet zadowolenia z zakupu w ramach programu Verified by Customers, w którym uczestniczy sklep internetowy. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR, który polega na określeniu zadowolenia kupującego z zakupu od administratora. Wysyłanie ankiet dotyczy wszystkich kupujących, którzy nie odmówili przesyłania informacji handlowych w rozumieniu § 7 ust. 3 ustawy o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego (nr 480/2004 Dz.U.) i odbywa się po każdym zakupie w sklepie internetowym. Operator portalu Heureka.cz jest uprawniony do wykorzystania podanego adresu e-mail wyłącznie w celu wygenerowania i wysłania ankiety satysfakcji w rozumieniu Warunków handlowych programu Verified by Customers, które są dostępne TUTAJ. Kupujący może w każdej chwili sprzeciwić się przesyłaniu ankiet e-mailowych w ramach programu Verified by Customers, odrzucając kolejne ankiety za pomocą linku znajdującego się w e-mailu z ankietą. W przypadku sprzeciwu, kwestionariusz nie będzie już wysyłany do kupującego;
c)wystawcy karty kredytowej w przypadku płatności kartą kredytową, w celu ewentualnego zastosowania wyjątku TRA (Analiza Ryzyka Transakcji), aby umożliwić uproszczenie procesu zakupowego oraz ze względu na prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy w realizacji transakcji, przy czym dane mogą być przekazane w następującym zakresie: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres rozliczeniowy, adres dostawy.

Czas przechowywania

Dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres niezbędny do wykonania umowy (realizacja zamówienia, usunięcie i dostawa towaru) oraz przez okres ustawowej gwarancji (24 miesiące od otrzymania towaru) lub przez okres gwarancji umownej.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Kontroler zgodnie z § 31 ustawy o rachunkowości (nr 593/1991 Dz.U.) jest zobowiązany do przechowywania dokumentów księgowych i ewidencji księgowej (faktur) przez okres 5 lat, licząc od końca okresu księgowego, do którego się odnoszą (np. w przypadku zakupu towaru w roku 2021 fakturę należy przechowywać do końca roku 2026). Kontroler jest również zobowiązany zgodnie z § 47 ustawy o administrowaniu podatkami (nr 593/1991 Dz.U.) do przechowywania dokumentów księgowych i ewidencji księgowej (faktur) przez okres 5 lat, licząc od końca okresu księgowego, do którego się odnoszą (np. w przypadku zakupu towaru w roku 2021 fakturę należy przechowywać do końca roku 2026). 337/1992 Dz.U.) do przechowywania faktury przez okres 3 lat od końca okresu podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy związany z fakturą (czyli jeśli zakupisz towar w 2021 roku, to dla celów procedury podatkowej fakturę należy przechowywać do końca 2024 roku). Faktura zawiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko i adres.

Nabywca przyjmuje również do wiadomości, że administrator jest zobowiązany na podstawie art. 35 ustawy o podatku od towarów i usług (nr 235/2004 Dz.U.) do przechowywania dokumentów podatkowych przez 10 lat od końca okresu podatkowego, w którym miała miejsce transakcja (tzn. jeśli zakupisz towar w roku 2021, fakturę musisz przechowywać do końca roku 2031). Dokument podatkowy zawiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko i adres.

Prawa Kupującego w odniesieniu do danych osobowych

Kupujący przyjmuje ponadto do wiadomości, że zgodnie z art. 15-21 GDPR, Kupujący ma prawo do:
 (a) dostęp do danych osobowych, na który składa się prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, a jeśli tak, prawo do uzyskania dostępu do takich danych osobowych oraz do informacji określonych w art. 15 GDPR;
(b) sprostowania niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą, a także, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, nabywca ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia zgodnie z art. 16 GDPR;
c) do usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym"), które polega na tym, że administrator bez zbędnej zwłoki usuwa dane osobowe dotyczące nabywcy, gdy tylko przestają one być niezbędne do celów wykonania umowy, chyba że istnieje inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania;
 d) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 GDPR;
e) do przenoszenia danych zgodnie z warunkami art. 20 GDPR;
 f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 GDPR.

Na żądanie administrator udziela nabywcy informacji o środkach podjętych w każdym przypadku w ciągu 15 dni od otrzymania żądania.

Oprócz pierwszej kopii przetwarzanych danych osobowych, administrator zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania nabywcy drugiej kopii na jego żądanie, jeżeli nabywca skorzysta z prawa dostępu do danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Zamawiający ma prawo do kontaktu i wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym w tym zakresie. Sprzedawca umożliwi dokonywanie zakupów bez rejestracji, a dane niezarejestrowanych kupujących wykorzysta wyłącznie do realizacji przedmiotu umowy, a nie w celach marketingowych lub handlowych.

 

Rozstrzyganie sporów

Spory pomiędzy sprzedającym a kupującym są rozstrzygane przez sądy powszechne.

Zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów (nr 634/1992 Dz. U.) kupujący będący konsumentem ma prawo do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego wynikającego z umowy kupna lub umowy o świadczenie usług. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej jest podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozstrzygania sporów. Dalsze informacje dostępne są na stronie internetowej www.coi.cz.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów jest inicjowane wyłącznie na wniosek konsumenta i tylko wtedy, gdy spór nie został rozwiązany bezpośrednio ze sprzedawcą. Wniosek może być złożony w ciągu 1 roku od dnia, w którym konsument po raz pierwszy skorzystał z prawa będącego przedmiotem sporu ze sprzedawcą.

Konsument ma prawo do wszczęcia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów online za pośrednictwem platformy ODR dostępnej na stronie internetowej ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupujący może również skontaktować się z dTest, o.p.s. w celu uzyskania porady dotyczącej jego praw konsumenckich za pośrednictwem www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Sprzedający zobowiązuje się w pierwszej kolejności dążyć do pozasądowego rozstrzygania sporów z Kupującym, chyba że Kupujący odmówi. Pozasądowe rozstrzyganie sporów jest możliwe również za pośrednictwem serwisu vasestiznosti.cz na stronie internetowej www.vasestiznosti.cz.

Procedura ta nie jest ani mediacją w rozumieniu ustawy o mediacji (nr 202/2012 Dz.U.), ani arbitrażem w rozumieniu ustawy o arbitrażu i wykonywaniu orzeczeń arbitrażowych (nr 216/1994 Dz.U.), a jej zastosowanie nie wpływa na prawo stron do złożenia skargi do Czeskiego Urzędu Inspekcji Handlowej lub do sądu.

W czasie pozasądowych rokowań ugodowych terminy przedawnienia przewidziane w Kodeksie cywilnym nie biegną ani nie rozpoczynają biegu, chyba że jedna ze stron sporu wyraźnie odmówi kontynuowania rokowań.

Sprzedający zobowiązuje się, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę, dołożyć starań, aby zastosować się do opinii doradczej dTest.

Nadzór nad przestrzeganiem obowiązków wynikających z ustawy o ochronie konsumentów (nr 634/1992 Dz.U.) sprawuje Czeski Urząd Inspekcji Handlowej.

(www.coi.cz).

 

Inne

Dla celów niniejszych warunków, kupujący jest konsumentem, czyli osobą, która w przeciwieństwie do sprzedającego, przy zawieraniu i wykonywaniu umowy nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach niezależnego wykonywania zawodu.

Dla celów niniejszych Warunków Sprzedawca oznacza przedsiębiorcę, który w przeciwieństwie do Kupującego, przy zawieraniu i wykonywaniu Umowy działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Pozostałe kwestie, które nie zostały w niniejszym dokumencie określone, reguluje Kodeks cywilny (nr 89/2012 Dz.U.), ustawa o ochronie konsumentów (nr 634/1992 Dz.U.) oraz inne przepisy prawne w obowiązującym brzmieniu.

Umowa i związane z nią kwestie podlegają prawu czeskiemu.

Zmiany warunków w formie innej niż obustronnie uzgodniona w formie pisemnej są wykluczone.

Niniejsze warunki obowiązują od 18 maja 2021 r.

Niniejsze warunki zostały przygotowane przez dTest, o.p.s. Akceptując je, Sprzedawca dobrowolnie przystąpił do systemu "poprawy jakości regulaminu", którego celem jest uczynienie regulaminu bardziej zrozumiałym i prostszym, poprawa relacji między konsumentem a przedsiębiorcą oraz jednoznaczne zagwarantowanie warunków kupującemu - konsumentowi. W przypadku pytań dotyczących niniejszego regulaminu lub w przypadku niezadowolenia z postępowania operatora, można skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem infolinii dTest: 299 149 009, elektronicznie poprzez wysłanie pytania na adres www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna lub pisemnie na adres dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praga 10.

 

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Zezwól na wszystkoUstawienia szczegółowe
Certifikované obchodní podmínky dTest